Правила користування

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКАМИ
ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ «ВІННИЦЬКА МІСЬКА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування бібліотеками закладу культури «Вінницька міська централізована бібліотечна система» (далі – ВМ ЦБС), розроблено у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27 січня 1995 року №32/95-ВР (зі змінами), Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05 травня 1999 року №275 (зі змінами), Статуту ВМ ЦБС, протоколу №1 від 08 квітня 2022 року ради при директорі,

1.2. ВМ ЦБС розробила дані правила користування відповідно до її Статуту, цільового призначення, складу користувачів, спеціалізації бібліотечного фонду.

1.3. Правила є основним документом, що регламентують взаємовідносини між користувачами і бібліотеками, визначає права і обов’язки користувачів і співробітників бібліотек та є обов’язковими для виконання.

1.4. Правила визначають основні засади обслуговування користувачів Бібліотеки.

1.5. Права дітей є пріоритетні по відношенню до прав інших фізичних чи юридичних осіб.

1.6. Основні види інформаційних бібліотечних послуг в Бібліотеці безкоштовні. Додаткові послуги Бібліотека надає за плату відповідно регламентуючих документів.


1.7. Бібліотека має право самостійно визначати вартість платних послуг, що надаються користувачам.

1.8. Основним документом для обслуговування в Бібліотеці і отримання бібліотечно-інформаційних послуг є паперовий та електронний читацькі формуляри.

1.9. Правила розміщуються в місцях, доступних користувачам, а також на веб-сайті ВМ ЦБС.

ІІ. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Користувачами бібліотечних послуг є: юридичні і фізичні особи України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах. Кожний громадянин незалежно від соціального походження й майнового стану, вікуі національності, статі, освіти, мовних ознак, віросповідання, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України.

2.2. Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент, читальний зал, міжбібліотечний абонемент (далі МБА).

2.3. Користувачі бібліотек, що входять до складу ВМ ЦБС, мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, одержувати в тимчасове користування книги, документи (далі — документи) з бібліотечного фонду, брати участь у соціокультурних заходах, які проводить бібліотека та входити до читацьких рад.

2.4. Під час проведення у бібліотеці бібліотечно-бібліографічних занять та акцій, бібліотечних уроків запис користувачів проводиться безкоштовно.

2.5. Користувачі мають право одержувати для опрацювання поза Бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту може бути зменшено від 5 до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

Не видаються додому:

 • книги із читальних залів;
 • одиничні примірники довідкових видань, словників, енциклопедії тощо;
 • книги, які не пройшли бібліотечну обробку;
 • періодичні видання (газети, часописи і т. п.) за поточний рік.

2.6. Користувачі мають право виносити документи за межі Бібліотеки, якщо вони записані в паперовому та електронному читацьких формулярах. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.7. Рідкісні та цінні документи, довідкові та періодичні видання поточного року, а також видання, одержані по МБА, видаються для користувачів тільки в читальному залі.

2.8. У разі відсутності у бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньо-системний книгообмін.

2.9. Особи, які тимчасово проживають в зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися послугами Бібліотеки при пред’явленні Довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (довідка переселенця).

2.10. Користувачі Бібліотек дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування в загальнодоступних та спеціалізованих Бібліотеках.

2.11. Запис до Бібліотеки дає право користуватися послугами Бібліотеки протягом поточного року з дня запису.

2.12. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

2.13. Право на щорічне безкоштовне оформлення документів для користувача мають при пред’явлені відповідного документа:

 • ветерани та учасники ІІ Світової війни;
 • особи з інвалідністю І-ІІІ груп;
 • учасники бойових дій та члени їх сімей (в тому числі АТО/ООС);
 • ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС 1-ї категорії;
 • ветерани праці;
 • діти війни;
 • діти-сироти та діти з багатодітних сімей;
 • працівники структурних підрозділів ВМ ЦБС;
 • почесні читачі ВМ ЦБС;
 • вимушено переміщені особи в Україні.

2.14. Користувачі бібліотеки мають право:

 • отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
 • доступ до електронних баз Бібліотеки та Інтернету;
 • брати участь в інформаційних та соціокультурних заходах, які проводяться в Бібліотеці;
 • отримувати додаткові бібліотечно-бібліографічні платні послуги.

ІІІ. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що посвідчує особу, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати і дають відомості для заповнення реєстраційної картки, паперового та електронного читацького формуляра. в яких зазначають прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, освіту, контактний телефон. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це Бібліотеку в місячний термін. Діти й підлітки до 14 років записуються в Бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи, особи чи інші законні представники, під наглядом яких перебувають діти.

3.2. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» також надається письмова згода на обробку персональних даних. Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних.

3.3. Бібліотеки-філії здійснюють обробку персональних даних з метою забезпечення врегулювання майнових відносин із користувачами, пов’язаних з бібліотечним обслуговуванням (за потреби), та для складання статистичної звітності.

3.4. Статистичний облік кількості користувачів здійснюється бібліотеками щороку. До облікових даних вноситься інформація про користувачів, які протягом звітного періоду звернулися до бібліотеки не менше одного разу.

3.5. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них, при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідний запис. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.6. Користування документами з бібліотечних фондів здійснюється через абонемент (у тому числі міжбібліотечний абонемент), читальний зал, веб-сайт бібліотеки, бібліотечні пункти, пересувні бібліотеки та інші форми обслуговування.

3.7. За кожний документ, одержаний на абонементі, користувач (крім дошкільників та учнів 1-4 класів) розписується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря та викресленням інвентарного номера.

3.8. Користувач, який втратив, або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньосистемний книгообмін повинен замінити аналогічним чи документом визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.9. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.10. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін від одного року в усіх структурних підрозділах ЦБС. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

ІV. КОРИСТУВАЧАМ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

4.1. Виносити з бібліотеки видання без дозволу бібліотекаря.

4.2. Робити помітки, підкреслювати текст, загинати та виривати сторінки документів, отриманих для опрацювання.

4.3. Виймати картки з каталогів та картотек.

4.4. Користувачі у бібліотеці мають дотримуватись тиші.

4.5. Користувачам не дозволяється будь-якими діями заважати роботі інших користувачів та бібліотечного персоналу чи створювати загрозу їхньому життю і безпеці; організовувати та проводити в приміщеннях бібліотеки будь-які збори, наради, тренінги, консультації для громадян, інші заходи без дозволу адміністрації ВМ ЦБС.

4.6. Особи в нетверезому стані та неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.

4.7. Палити у бібліотеці не дозволяється.

V. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕК З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

5.1. Бібліотеки зобов’язані:

 • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т. ч. і про додаткові платні послуги;
 • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи у бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
 • дбати про культуру обслуговування користувачів;
 • формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню інформаційної культури читання;
 • задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;
 • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотек виданих користувачам документів;
 • враховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні соціокультурних заходів;
 • не використовувати відомості про користувачів бібліотек та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди; створювати бібліотечні ради; звітувати перед користувачами Бібліотеки та громадськістю про свою діяльність.

Затверджено Радою при директорі 12.04.2022 протокол № 2

докладнішедокладніше